Vissza a weblapra .

Oldal megjelenítése: 1/111. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Szent Bernát imádsága a Boldogságos Szűzhöz
Imák a Szűz Anyához
Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.
Beküldve: February 18, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Szent András apostol

András Jézus apostolai között a bizalmasok köréhez tartozott. Öccsét, amikor még Keresztelő János tanítványa volt, ő ismertette meg Jézussal. Ő vezette Jézushoz azt a fiút, akinek öt árpakenyere és két hala volt. Jézus ebből lakatott jól csodás módon több mint ötezer embert. Ott van a négy apostol közt is, akiknek Jézus az Olajfák hegyén leülve külön szól a jövőről, a hívőkre váró csapásokról. Ezek a kitüntetések nem teszik András apostolt sem dicsőséghajhászóvá, sem öccsével kapcsolatban féltékennyé. Legyen ez komoly üzenet minden féltékeny és dicsekvő számára! Tanuljuk meg tőle a buzgóságot, de a szerény háttérben maradást is!
Beküldve: February 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Angyali történet

Az angyalok világa különleges érzéseket hoz létre szívünkben. Sok találkozást, sok beszélgetést úgy élünk meg, hogy rájövünk mennyire fölösleges időnket eltékozló találkozás volt. Az angyali találkozásnak más mondandója van. Jé, egy igaz barát, egy angyali teremtés került az utunkba.
A barátság az egyetlen olyan kapcsolat, amely kölcsönös, szabad választással jön létre. Nem velünk születik, mi teremtjük. Nem fertőzi meg semmilyen testi kapcsolat, vagy érdek. Nem akarunk egymástól semmit, egyszerűen csak jó együtt lenni. Ha angyal segíti utadat, azzal azt segíti, hogy olyan emberekkel hoz össze a sors, amitől szebb és jobb lesz az életed. A barátság születése mindig együtt jár azzal az érzéssel, hogy találkoztunk már valahol, hogy ismerem őt.
Nem láthattam, nem ismerhettem, mégis az első találkozás egy különleges érzést ad. Rögtön ismerősnek tűnik, mintha mindig is ismertem volna. Mindig kiemel, és felemel a közelsége, több és jobb leszel a közelében. Erősíti benned a jót, és kitüntet figyelmével, és te is figyelsz rá.
Földi angyalok találkozása...........
Beküldve: February 5, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.
Beküldve: January 31, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Maga az Úr előtted megy, Ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj, és ne rettegj (V Móz 31:8)!
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az Ő útjain, és tartsd meg az Ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre be mégy, hogy bírjad azt (V Móz 30:16).
Bizonyára adj néki, és meg ne bánja a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted (V Móz 15:10).

Jézus mondja: „Ne aggodalmaskodjatok éltetek felől”…(Mt 6, 25)…„Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak titeket” (Mt 11, 28).

Az Isten szeretet, aki mindkét szövetségben kinyilatkoztatja magát nekünk: „Hiszen kegyelemből van örök életetek, a hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez” (Ef. 2, 8).


Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta (Máté 25:34).


Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (1 Peter 1:3).
Beküldve: January 27, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

- Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek (Roma 15:29).


- Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek (1 Péter 3:9).


- Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által (Gala 3:14).


- Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket. (4 Móz 6:24-27).
Beküldve: January 25, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Ó Mária, Egyházunk édesanyja!
Vedd körül Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat angyalaiddal, és építs Szeplőtlen Szívedből fakadó védőfalt köréjük.
Istennek szent angyalai!
Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!
Emberi gyöngeségemben állok előttetek,
remélve és vágyakozva.
Elétek járulok a mai napon,
áldjatok meg szeretettel, erőtökkel és hatalmatokkal!
Tartsatok meg az igazság útján! Ámen
Beküldve: January 21, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess, legyen áldott a nap sugara és melegítse szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad, minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak.
Végül legyen áldott minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja végtelenül szeret téged. Ámen
Beküldve: January 17, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Az Istennek adott lélek imája

Uram, hiszem, hogy bennem vagy!
Hiszem,hogy mindig bennem akarsz maradni!

Uram, hiszem, hogy a tieid szívéből szeretnéd irányítani és meggyógyítani az embereket!

Uram, hiszek irántam való szeretetben.
Hiszem, hogy segíteni fogsz nekem.
Hiszem, hogy szereteted csak a legjobbat akarja számomra!

Uram, hiszem, hogy megmutatod nekem a helyes utat!
Hiszem, hogy megadod a helyes felismerést!
Hiszem, hogy megadod az erőt, akaratodat teljesíteni!

Uram, hiszem, hogy sohasem fogsz elfordulni tőlem!
Hiszem, hogy soha nem fogsz kiejteni a kezedből!
Hisze, hogy minden bűntől meg fogsz menteni!

Uram, hiszem, hogy látod könyörgésre nyújtott kezem!
Hiszem, hogy hallod kérő szavaimat!
Hiszem, hogy megnyitod nekem szíved!
Beküldve: January 13, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Vannak Angyalok akik kétségtelenül közöttünk élnek. Mosolyukban melegség lappang, s békére lelnek tőle a szívek. Szemeik csillagként ragyognak vissza rám, vagy éppen rád. Elillan a keserűség, félelem a közelükben, s minden mi nyomaszt vagy bánt egyetlen érintésüktől szertefoszlik a didergető hideg. Láthatatlan szárnyak nélkül léteznek, szavaikban ott rejlik a vigaszt nyújtó menedék, a hit, a remény. Hatalmas gyógyító erőket birtokol az az ember, akinek a hite mélyebb szeretetet ad Isten országának. Vezetnek a helyes útra, védelmező gyógyító energiákkal vesznek körül. Soha az életben nem leszek képes meghálálni mindazt, amiket értem tettek az angyalok. Sem azt, hogyha a szükség hozta, Ők mellettem voltak és mindenben segítettek. Köszönöm Nektek, hogy láthatatlan Szárnyaitok alatt olykor megpihenhettem! A Földre hullott Angyalaimnak, kik végigkísérik az életem! Ámen!
Beküldve: January 8, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts