Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 3/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Egy angyal tanítása. Metatron arkangyalként az időjárást segítem.

Az angyalokat hívhatjuk, meditálhatunk, kérhetünk tőlük. Az angyalok sokszor megjelennek nekünk, és segítenek a bajban, sokszor láthatatlan erőket mozgatva. Szenteket keresnek a Földön az angyalok, olyan segítőket, akiknek megadatik a földi lét, és a földi körülmény. Általában születéskor már megtalálják azokat a gyermekeket, akinek küldetése az angyalok világa. Ezeket az embereket veszik körül az angyalok életük folyamán, hogy segítsék az élet forrását megőrizni, vagyis a Teremtő erőt, ami létrehozta Földünket. Az angyalok tánca vidámságra, jókedvre hív bennünket. Az angyali világnak a derű, a mosoly az ismertetőjegye. Egy angyali teremtést megtalálhatsz, megölelheted, megismerheted, segít neked a bajban az utadat tanácsokkal látja el, irányítja, sodorja az életed egy szebb jövő irányába, ez lehet egy élő angyali személy, amely hordozza magában az angyali szeretet forrását. Figyeld meg, hogy kit sodor feléd a napokban egy angyal. Vágysz valakire? Kérd az angyalod, és eléd irányítja őt. Hited elhozza őt neked, csak kérned kell az angyalodtól, és a kérésed meghallgatásra talál.
Ilyen az angyali útmutatás.
Beküldve: May 14, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Bármikor, amikor köszönetet mondasz valakinek, kifejezed a személy iránti tiszteletedet. Például, amikor azt mondom a feleségemnek: „Drágám, annyira hálás vagyok azért, hogy mellettem vagy, oltalmazol, óvsz, féltesz”. A tiszteletemet mutatom ki azzal is, mikor azt mondom valakinek, „Köszönöm, hogy kinyitotta nekem az ajtót”, vagy „Köszönöm, hogy eljött az istentiszteletre;. A hála kinyilvánítása egy másik személy iránti tisztelet kifejezésének a módja. Az Istentisztelet megtanít minket arra, hogy egymást is tiszteljük. Ez az angyalok világa egyben, hisz egy angyali teremtés magában hordozza a békét és a harmóniát.
Jót mondani, Istent áldani azt is jelenti, hogy az áldás forrását becsüljük és Istent dicsérjük (Jel 7, 12), magasztaljuk (29. Zsolt, 1-2). Isten megérdemli, hogy azt a sok jót, amit teremtésével és megváltásával nekünk adott, tovább adjuk és ezért neki hálásak legyünk, Őt dicsőítsük és áldjuk. De az imádságban is boldogan köszönhetjük meg és kérhetjük Isten áldásait, mint Jákób (nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem).
Hálás szívvel tekinteni a világra, hitet és szeretet ad mindenkinek. Ámen!
Beküldve: May 6, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Szent Jakab apostol

Szentlecke Szent Jakab leveléből, Jak 3,16 – 4,3

Az igazság gyümölcsét békében vetik el.

Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság.

A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.

Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek?

Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek.

Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek.

Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.
Beküldve: May 1, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 16,15-20)
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Ezek az evangélium igéi.
Beküldve: April 25, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Kész a szívem Istenem,
kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek!Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa,
hadd ébresszem a hajnalt!
Magasztallak Uram(Zsoltárok könyve 57,8:9:10 )
Beküldve: April 19, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Ima Istenemhez!
Ne becsüld alá magad szégyenkezve, édes szelíd gyermek!
Olyasvalaki, mint Te, aki tele van üdvösséggel, bájjal és nagyszerűséggel, az nem szégyellheti az Isten képmására készült teremtményt!
Áldott vagy Te, áldott Isten szemében!
Tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak, és hogy Te ellátsz engem mindennel, minden tekintetben.
Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat.
Kérlek, segíts, hogy átéljem a béke, hála, és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz.
Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek.
Most látom és érzem önmagam és mindenki mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges univerzum iránt, amit teremtettél.
Ámen
Beküldve: April 14, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

NAGYPÉNTEK

Imádság:
Úr Jézus! Te végigjártad a keresztutat és méltósággal viselted a bántást, a szenvedést! Sohasem volt hatalma feletted senkinek és semminek, a kereszten is szabad voltál!
Szabad voltál, mert szerettél és most is szeretsz bennünket, Egy vagy a Teremtővel. Hálás a szívünk ezért és csodálunk Téged.
Adj erőt, hogy mindennapi keresztre-feszüléseinkben megélhessük ugyanezt szeretet-szabadságot!

ÁMEN
Beküldve: April 9, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Az áldás személyes értelmezése életünk gyakorlati eseményeiben.

Gyakorlatilag érezhettük meg Isten áldásait, amelyek betöltik lelkünk és életünk. Az áldások elégítik meg a lelkünk, tesznek boldoggá, reménykedővé. Mert az áldás következménye és munkája, hogy Isten örömöt szerez nekünk (ez a héber brk szó egyik jelentése is). Hol éltük meg, hogy Isten áldásai megtaláltak és betöltöttek minket? Isten az áldó Isten, ő megváltoztat minket és a világot. Ábrahámmal megváltozott a világ, mert Isten szövetségese lett. Noét és fiait is kiválasztotta Isten és megáldotta (1 Móz 9, 1), hogy sokasodjanak. De a környezet igazán agresszív volt és nem törődött Isten áldásaival. Betelt a föld erőszakossággal. Az áldás által jobb lett a föld, lelkileg is sokat nyertek. Élt és felüdült a lelkük, áldottak lettek az emberek, bármilyen volt a környezet (beszélhetünk-e a szünidők és szabadságok idején „lelki wellnessről?”, lelki felüdülésről, lelki életről, lelki nevelésről, mert ez is lehet Isten igéje és Szentlelke által áldás, vagy csak a testünknek kell a szabadságok ideje alatt jól éreznie magát?). Ezt élhetjük meg mi is istentiszteleten. Isten kisimítja „ráncainkat”. Elveszi gondjaink terhét, mert felüdülünk és élünk, mert áldó Istenünk van. Az Úr a mi pásztorunk, ezért nem szűkölködünk (23. Zsoltár). Krisztusban lett ez valóság, mert Ő a Jó Pásztor, aki életét adta juhaiért (Ján ev. 10. rész). Ő gondoskodik „nyájáról”, hogy az áldás másokhoz is eljusson. Hogy tovább adjuk azt másoknak is. Így hát elérkeztünk az igehirdetés második részéhez.
(Áldások könyvéből idézet)
Beküldve: April 2, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor az Egyház amiatt örvendezik, hogy Jézus a halálból való feltámadásával minden embert megmentett a bűntől. A húsvétban az is megmutatkozik, hogy mi Isten terve az emberrel: a halál hatalma alatt álló régi emberből új embert teremt az örök életre. Jézus Krisztus saját példáján mutatja meg, milyen ez az új, megszentelődött ember. Húsvétkor az Úr feltámadását az Anyaszentegyház nyolc napon keresztül kiemelten ünnepli, amelyet például a mise végi áldáshoz kapcsolódó alleluja fejez ki. Ámen.
Beküldve: March 28, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Isteni vigasz

Áldott az Isten,
a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene,
aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)
Drága Jézusunk, fájdalmaink között is segíts elfogadnunk vigasztalásodat, mert te hordoztad terheinket, kiöntötted ránk kegyelmedet,
és gyógyulást hoztál kereszthalálod által.
Benned van reménységünk.
Ámen.
Beküldve: March 21, 2020
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts