Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 7/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Ima a Szent Őrangyalhoz

Krisztusnak Angyala, én szent Őrzőm, lelkem és testem Oltalmazója, bocsásd meg nékem mindazt, amit a mai napon Ellened vétettem, és szabadíts meg az ellenséges ördög minden gonoszságától, hogy semminemű bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Imádkozz hát érettem, bűnös és méltatlan szolgáért, hogy méltónak találtassam a Szentséges Háromságnak, az én Uram Jézus Krisztus Anyjának és minden szenteknek kegyelmére és irgalmára. Ámen.
Beküldve: June 30, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Uriel arkangyal
w913

Sok minden van az életben, amit nem láthatunk, hallhatunk és érinthetünk meg, de tudjuk, hogy léteznek, mert azt súgja szívünk. Mivel a bölcsesség a szív sajátja, messze túlmutat az értelem, a látható világon, amely elménkhez tartozik. Imádkozzunk az angyalokhoz, amiért őrzőknek tették meg őket, a Föld őrzőivé.
Beküldve: June 23, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre! ÁMEN
Beküldve: June 15, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

„Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.” A szelídség olyan erény, amelyet sokan keresnek ugyan, de kevesen találnak meg A szelídség a türelemből fakad, minden durvaságtól mentes, jóindulat, jó szándék jellemzi. Akik a türelemre, szelídségre törekednek, ők fogják majd meghódítani az emberek szívét, nyugalmat szereznek a földnek, amely valamikor a szelídek lakhelyének fog neveztetni.
Beküldve: June 11, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

Reviczky Gyula
PÜNKÖSD
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak,
Tüzes nyelvek alakjába támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hírdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed,
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe, homályba:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
Beküldve: June 7, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
(Felhasznált irodalom: Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam, 1985; Szathmáry Sándor:
Ünnepeink üzenete, Miskolc, 2005)
Az első gyülekezet életében különösen is fontos volt, hogy a megtértek egy közösséget
alkottak.
Együtt: A pünkösd történet egyik leggyakoribb szava az „együtt, mindnyájan”. Arra utal,
hogy a pünkösdi esemény külsőleg leginkább szemmel látható hatása, eredménye az volt,
hogy azok, akik megteltek Szentlélekkel képesek lettek együtt cselekedni. A bűneset az
embereket eltávolította egymástól, szembeállította egymással. Pünkösdkor ez gyökeresen
megváltozott, mert a Szentlélek hatására a Krisztusban hívő ember együtt kezdték gyakorolni
a hitüket. Ez az egység tette láthatóvá Isten erejét a világban.
Gyülekezet: A pünkösdi történet megmutatja, hogy egy keresztyén gyülekezetnek
milyennek kell lennie.
1. Tagjait jellemzi az öröm: A világ szemében részegségnek tűnik az az öröm,
felszabadultság, amit a Szentlélek adhat a Jézusban hívő embernek.
2. Tagjai mindannyian bizonyságot tesznek: Mindenkire rászállt a Lélek, és mindenki szólt,
mindenki bizonyságot tett Jézusról.
3. Közösen hallgatják az igét: mindenki részt vett a tanításban.
4. Közösen imádkoznak: együtt kérték Istent.
5. Tagjai önzetlenek: javaikat megosztották egymással.
6. Szeretetre méltóak: szerették őket azok is, akik nem hittek Jézusban.
A Szentlélek teljesen átformálja és átalakítja azokat, akik hisznek Krisztusban. Összetartó,
közös céllal rendelkező közösséget teremt. Akiket a bűn egymástól elszakít, elválaszt, azokat
összeköti. A különbözőségeket a Szentlélek segít áthidalni. A Szentlélek segít, hogy a
személyes érdekek a másik ember érdekeit is képes legyen a hívő szem előtt tartani.
Beküldve: June 2, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a Katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet.
Ámen.
Beküldve: May 26, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Ó,édes Istenem,
Hálát rebeg a lelkem,
Hogy egész napon át
úgy szerettél engem.

Virrasszon felettem,
gondviselő szemed,
kérlek, óvd éjjel
testemet, lelkemet
Szűz Anyám s Őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyázzatok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Istenem! Köszönöm, hogy adtál újra egy napot.
Meg egy órát, egy további percet,
új alkalmat, hogy szolgáljak Neked.
Szabadíts meg ma a jövőtől való félelemtől,
a holnap felőli aggodalomtól,
valaki iránt érzett keserűségtől,
a veszély idején rám törő gyávaságtól,
a munka terhe elől menekülő lustaságtól,
a megfutamodástól, amikor vannak új lehetőségek,
a gyengeségtől, amikor a Te erőd közel van.
Ámen
Beküldve: May 16, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Ima

"Boldogságos Szűz Mária, Jézus anyja!

-Segíts, hogy mindig gyermeki szívem legyen, tiszta és finom mint a forrás.

-Segíts, hogy egyszerű szívem legyen, melyet sosem borít el a keserűség.

-Segíts, hogy erős szívem legyen: tudjak áldozatot hozni, és gyengéd szívem legyen, mely együtt tud érezni másokkal....

-Tudjak szeretni önzetlenül, és boldog legyek ha adhatok!

Ámen
Beküldve: May 12, 2019
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

Isten jelenléte
Tudatosítom, hogy a jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, Te vagy az Erősségem.
Mikor szomorú vagyok, Te vagy a Vigasztalóm. Ámen
Beküldve: May 8, 2019
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts