Angyalok blogja

Vissza a főoldalra .

Oldal megjelenítése: 1/14. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Név: Mondandó:
Név: Haniel arkangyal
em01

LUKÁCS EVANGÉLIUMA
7. fejezet
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját
1 Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. 2 Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. 3 Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. 4 Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, 5 mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk. 6 Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. 7 Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. 8 Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek: Menj el – akkor az elmegy; és a másiknak: Jöjj ide – akkor az idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt – akkor az megteszi. 9 Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet. 10 Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták.
Jézus feltámasztja a naini ifjút
11 Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. 12 Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. 13 Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: Ne sírj! 14 Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel! 15 Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. 1Kir 17,23 ; 2Kir 4,36 16 Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. 17 Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken.
Keresztelő János kérdése és Jézus válasza
18 Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hívatott tanítványai közül kettőt, 19 és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? 20 Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? 21 Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. 22 Ezért így válaszolt nekik: Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, Ézs 35,6 ; 61,1 23 és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem. 24 Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról: Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni? 25 Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik drága ruhákat viselnek és fényűzően élnek, azok a királyi palotákban vannak. 26 Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat! 27 Ő az, akiről meg van írva: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat.” Mal 3,1 ; 2Móz 33,2 28 Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül senki nem nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. 29 Az egész nép, sőt még a vámszedők is hallgattak rá, és igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek János keresztségével, Mt 21,32 30 a farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát azzal, hogy nem keresztelkedtek meg általa. 31 Kihez hasonlítsam tehát ezt a nemzedéket? Kihez is hasonlók? 32 Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem sírtatok. 33 Mert eljött Keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok: Ördög van benne. Jn 10,20 34 Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. 35 De a bölcsességet minden bölcs igazolja.
A bűnös nő megkeni Jézus lábát
36 Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástromtartóban, Mt 26,6-7 ; Jn 12,3 38 megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. 39 Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: Ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. 40 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondanivalóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! 41 Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. * 42 Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? 43 Simon így válaszolt: Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: Helyesen ítéltél. 44 Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg.
hozzáadás a könyvjelzőkhöz
45 Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. 46 Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. 47 Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. * 48 Az asszonynak pedig ezt mondta: Megbocsáttattak a te bűneid. 49 Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? 50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: A te hited megtartott téged, menj el békességgel!
Beküldve: October 18, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Camael arkangyal
bolcs001

Imádság:

Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal, buzgalommal, elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk tőled, hogy legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak, szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb életszabályunk. Az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáján keresztül.
Boldog John Henry Newman
Beküldve: October 11, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Metatron arkangyal
b3

ERŐSS ALFRÉD
Könyörgés

Uram!
Nem magamért imádkozom,
Ez a legnehezebb imádság.
Nagy terhem van,
a népemet hozom.
Már meginognék, mint a nádszál,
de erőt önt belém a bizalom.
Láncszem vagyok.
Velem imádkozik a népem:
a magyarok a földön és az égben.
A láncot tartják erős angyalok,
Imádkozik az ország.
Hozzád emeli, Isten, e nép arcát
és színed előtt könyörögve ellép.
Uram!
Az egyetértés nagy kegyelmét
add meg nekünk, add meg nekünk.
Legyen az mindennapi kenyerünk!
Ámen.
Beküldve: October 3, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Gábriel arkangyal
w348

Morus Szent Tamás: Imádság test és lélek egészségéért

Uram, ha lehetséges, adj nekem testi egészséget, hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!
Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és helyes.
Ne féljek a gonoszság támadásától és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!
Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik, nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal a valamivel, amit "ÉN"-nek hívnak!
Adj, Uram, humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek és másokat is fel tudjak vidítani!
Ámen.
Beküldve: September 25, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Rafael arkangyal
w912

Imádság a nagyszülőkért

Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre! Oltalmazd meg őket! Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak! Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit! Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét! Soha ne feledkezzenek el róluk és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük!

Ámen.

(XVI. Benedek pápa imádsága)
Beküldve: September 17, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Mihály arkangyal
w911

Isten teremtő ereje tette szebbé a világot. Ő az Atyja és az Anyja a világnak. Apánk és anyánk csak testünk szülei.
Ha úgy érzed, hogy száz százalékig Istentől függsz, Ő gondodat viseli, és megoltalmaz a bajtól és bánattól, erőt ad az értelem, és megvilágosodás útjához. Az út amin végigmész, maga a szeretet útja. A szeretet a fény, ami lépteidet vezeti a vadonban.
Ámen!
Beküldve: September 6, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Szeretet angyala
sm606

Uram! Te aki a Mennybe vagy, adj erőt nekünk.
Adj erőt ahhoz, hogy megelőzzük a bajt.
Adj erőt a kitartáshoz, az elme fejlődéséhez, a hithez és a szeretethez! Angyali üdvözlettel, segítséggel tereld az utunk, segítsd a napunk!
Tápláld a szeretetet, élj szeretetben, sugározz szeretetet!
Ámen!
Beküldve: September 3, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Azrael arkangyal
sm625

A Te kegyelmed segítsen!
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat
Bárhol térdelsz – előttem térdelsz!
Életem ott van Isten tenyerén (Gondviselés )
Uram, kérlek hallgasd meg imám!
Ámen!

Álmomból ha kelt a hajnal
Ha sokszor úgy érzed, minden elveszett, Istennek szent angyala, áldott legyen az óra
Karjába zár egy látomás
Őrangyalom szívből kérlek bűntől, bajtól védj meg, szívből kérlek, légy vezérem (Imádság az Őrangyalhoz)
Ámen!
Beküldve: August 25, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Zadkiel arkangyal
sm696

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.
Beküldve: August 19, 2020
 
Név: Mondandó:
Név: Sariel arkangyal
ww7

Amikor némelyek azt állítják, hogy nincs Isten, ez csak azt jelenti, hogy túl messze vannak Istentől, hogy tudatában legyenek annak, hogy Isten nélkül az Univerzum sem létezne.
Beküldve: August 13, 2020
 

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts