Angyalok világa

Vissza a főoldalra -

Oldal megjelenítése: 1/8. Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8

Név: Angyalok:
Név: Szent üzenetek
- Az Úr a tanú, felette áll minden gyűlöletnek és haragnak, "minden enyém - tiéd -ből" származó ragaszkodásnak.
- Minden munka Istené:
Ő ÖSZTÖNZI,
Ő SEGÍTI,
Ő ADTA A LEHETŐSÉGET
Neki tetszik, ő vet, ő arat az Ő áldásával.
- Isten Mindenható, teljes hatalommal bír. Isten mindenütt jelenlévő, ott van mindenhol.
Isten mindentudó, Ő mindent tud és ért.
- Ne gondolkozz a halálról, ez csak az élet egy eseménye! Gondolkozz Istenről aki minden élet Mestere.
- Isten a lélegzete minden egyes létezőnek.
- Hagyd, hogy Isten szeretete megtöltse és megremegtesse szívedet, akkor nem leszel képes senkit sem gyűlölni.
- A szeretet nélkülöző kötelességvégzés szánalomra méltó,
A szeretettel teli kötelességteljesítés kívánatos
A kötelesség nélküli szeretet Isteni szeretet!
- Isten a cselekvő, te az eszköz vagy. Isten akaratának eszköze és végrehajtója a Föld megmentő ereje, mert nélküled Isten sem létezne.

ww298


Beküldve: August 2, 2020
Név: Angyalok:
Név: vers
Bölcsődnél kimondá az anya-természet,
Hogy minden szépsége legyen a te részed.
Szép vagy; de csupán szép! Lelkedet feledéd,
S minden démon reá jegyezte bélyegét.

Zuhogó förgeteg, szélvihar a lényed;
Kit örvényedbe csalsz, elgyötröd, emészted;
Leigézed szóval, megrontod szemeddel...
Te öldöklő angyal, szívemet ereszd el!

Szász Gerő
Beküldve: May 31, 2020
Név: Angyalok:
Név: Nagypénteki passió

Beküldve: April 5, 2020
Név: Angyalok:
Név: Jézus története
Jézus története
Jézus családja Názáret városában élte mindennapjait. Krisztus apja József ácsként dolgozott, anyját Máriának hívták. (A gyermek a Szent Lélektől született, Mária szűzként esett teherbe.) Jézus ifjú éveiben apja mellett dolgozott ácsként. Történelmi megjelenése Kr.u. 27-re tehető, amikortól megkezdte "küldetését" azaz tanai terjesztését. Jézus egész bibliai "munkássága" tehát alig 5-6 esztendőt ölel fel 27 és 33 között. Korábbi életszakaszáról alig-alig vannak ismereteink. Jézus történetét az evangéliumok (jelentése: örömhír) őrizték meg, mégpedig Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma.

A Biblia és más források szerint Jézus tanítványaival, az apostolokkal járta Júdea városait. A 12 apostol a következő volt: Simon (később Péter), András (Péter testvére), Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab (Alfeus fia), Tádé, Kánai Simon, Iskarióti Júdás. /Némely evangélium kiemelten említi még Mária Magdolnát is a tanítványok közt, akiről egyes elemzések nem zárják ki, hogy Jézus szerelme, sőt felesége volt. Jézus a tanítványaival hirdette a közelgő végítéletet, amikor Isten dönt arról, hogy elnyerjük e az örök életet, vagy kárhozatra jutunk. Tanításainak lényege a szeretet Isten és embertársaink iránt. Ostorozta a vagyonszerzést, a kapzsiságot, a gyűlöletet, az erőszakot, a bosszút, hiszen megbocsátás nélkül nincs szeretet. Életével, földi ténykedésével is példát mutatott, megtestesítette, tapasztalhatóvá tette azt az életet és azt a magatartást, melyet Isten követelt az emberektől. Tanait legteljesebben a Genezáreti tavat övező hegyek egyikén, Kafarnaum közelében, körülbelül ötezer ember előtt mondta el. Szónoklata "Hegyi beszéd" néven, Máté evangéliumában maradt fenn. Miközben Jézus csodákat tett (pl.: a víz borrá változtatása, egy vihar lecsendesítése, kenyér szaporítás, vízen járás) és sok embert meggyógyított (leprások, bénák, vakok) illetve feltámasztott (Lázár feltámasztása János evangéliumában), nevét megismerte az egész provincia. Amerre járt, tömegek kísérték.
Pilátus a Római Birodalom helytartója pedig "kezeit mosva" halálra ítélte Jézust. Döntésében szerepet játszott, hogy Kajafás értésére adta, ha nem ítéli kereszthalálra Jézust, akkor a rómaiak ellen lázítja a zs*** lakosságot. Ám Pilátus még így is lehetőséget adott arra, hogy a júdeai nép megmentse Jézust a kínhaláltól, amikor a húsvéti amnesztia jogszokását felelevenítette. (A zs***knak a húsvéti ünnep alkalmával joguk volt amnesztiát kérni a rómaiaktól egy fogoly számára) Pilátus feltette hát a kérdést az összegyűlt tömegnek: a két zsidó fogoly közül Jézus, vagy Barabás kapjon amnesztitát, vagyis szabadságot? A tömeg azonban ekkor már a zs*** főpapok befolyása alatt állt és Barabás nevét kiabálta. Így végül Pilátus kénytelen volt kimondani a halálos ítéletet. Jézus megkorbácsolták, fejére töviskoronát tettek, majd nehéz fakeresztjének 40 kg -os vízszintes részét hátára téve a jeruzsálemi Golgota hegyre kísérték, ahol Kr. u. 30 április 3-án, délután három órakor megfeszíttették. (Eközben elsötétedett a nap, feltehetően épp napfogyatkozás volt.) A hagyomány szerint ekkor egy Longinus nevű katonatiszt (egy százados), aki más katonákkal együtt ott állt Krisztus keresztjénél, Pilátus parancsára lándzsával döfte át az Úr oldalát. Később azt látva ahogyan Jézus meghalt eljutott a fölismerésre: "Ez az ember valóban Isten Fia volt!"

ww260


Beküldve: March 26, 2020
Név: Angyalok:
Név: Őrangyal égi áldás
Őrangyal égi áldás...

Ha felnézel nem látod, ha fülelsz nem hallod,
ha figyelsz nem érzed,
ha kinyúlsz nem érinted.
Pedig ott van melletted, mindig veled van, figyel, vigyáz reád, megvéd ha kell, s átölel, a sötétségből kiemel. Édes álmokról beszélünk, mintha azok az angyalok segítségével születnének.
Az élénk színek fokozzák a gyógyulásra vágyó elmére gyakorolt hatásunkat. Használd bölcsen az álmokat, s próbáld meg őket mindig gyógyítón használni. Nyilvánítsd ki szándékodat minden este a következő imával.:
Drága Istenem!
Ki szeretném terjeszteni tudatomat az angyali beavatkozás segítségével az elmém területére ma éjjel. Átengedem neked nyílt elmémet és szívemet, hogy gyógyíthasd gondolkodásbeli korlátaimat, és hozzáigazíthasd elmémet a gyógyuláshoz, és igazsághoz!
Ámen!
ww245

Beküldve: February 16, 2020
Név: Angyalok:
Név: Jézus születése
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."
Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
Mt 1,18-24


Később Betlehembe kellett utazniuk, Augusztus a római császár ugyanis népszámlálást rendelt el birodalmában és megparancsolta, hogy mindenki oda menjen, ahová való. József és Mária Dávid királytól Betlehemből származtak. Oda kellett tehát menniük. Betlehem azonban kis város volt, és mire odaértek, már minden házat elfoglaltak, csak egy istálló volt még üres. Itt született meg a kis Jézus, az Isten Fia. Mária pólyába takarta az isteni Kisdedet és jászolba fektette.

Amikor Jézus megszületett Betlehemben, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe Heródes király udvarába és ezt kérdezték tőle: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."

Heródes királyt nyugtalanság fogta el és összehívatta a nép valamennyi főpapját, írástudóját, majd megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok pedig azt felelték neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."

ww210


Beküldve: December 15, 2019
Név: Angyalok:
Név: Angyali segítség
Az angyalok segítenek, hogy eligazodj az élet útvesztőiben. Utat mutatnak, hogy tisztábban lásd a jövőt és segítenek, hogy helyes döntéseket hozz a mindennapokban.
- Az angyalok világa megőrzi az élet azon részét, ami félelemmentes.
- Az angyalok világa nem azt adja neked amit kívánsz, hanem azt, amire szükséged van.
- Az angyalok világa megtanít a kis lépések művészetére.
- Az angyalok világa segít, hogy bízz önmagadban.
- Az angyalok világa ajándékoz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthess angyali szíveddel.

ww181


Beküldve: October 19, 2019
Név: Angyalok:
Név: Domonkos Jolán
Domonkos Jolán
Igazságos angyal
Lennék

Lennék én szivárvány, harmatcsepp vagy ábránd,
hangjegy a kottádon, lágy dallam egy hárfán,
egy kecses mozdulat az élet táncában,
csak ne legyek redő homlokod ráncában.

Lennék napsütésed szép, szerelmes ködben,
vidám madárének a sötét, nagy csöndben,
lennék ezerarcú, veszélyesen bolond,
csak ne legyek soha a nyakadon kolonc.

Mégsem lehetek más, mint az, aki vagyok,
igazságos angyal, kin glória ragyog,
odamegyek hozzád, megfogom a kezed,
és átnyújtom annak, akit szíved szeret.


Beküldve: September 1, 2019
Név: Angyalok:
Név: Angyali világod
Az angyalok világa nem csak arról szól, hogy boldog vagy, hanem arról is, hogy mennyi embert tudsz boldoggá tenni!

ww159


Beküldve: August 18, 2019
Név: Angyalok:
Név: Mária angyalai
"Valójában csak nyugodtnak kell maradnod és tenni a dolgodat. A körülményeket te teszed jelentőssé, vagy jelentéktelenné. Csak rajtad áll, hogy mit hogyan kezelsz. A mosoly mindenhova belépő, az angyalok tisztására lépsz be, ha mosolyogsz. Mária angyalai várnak rád. Az, ha hiszel, a csodákhoz vezet, körülveszi minden lépésed az angyalok világa.
Csak egy a fontos: Te legyél a saját életed legnagyobb csodája. Az, akire büszke vagy, akiben hiszel, akire alapozni tudsz, akiben bízol. Hiszen a csoda, csodákat vonz. A megoldás benned van, ahogy a csoda is, csak merd élni csodákkal teli világodat. A szentek életét élned kell. "

ww138


Beküldve: July 7, 2019

Oldalak száma: 1 2 3 4 5 6 7 8

Magyar fordts: PHP Studio - Warner

Powered by PHP guestbook 1.41 from PHPJunkyard - Free PHP scripts